رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و لبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین #صبح همراه ست آغوش تن...

رایحه خوش زندگی
با لبخند صبح آغاز می شود
و لبخند زیبای زمان
با رایحه دلنشین #صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشمهای جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و لبخند