گر در طلب لقمه نانی،نانی
گر در طلب گوهر کانی،کانی

این نکته رمز اگر بدانی،دانی
هر چیز که اندر پی آنی،آنی

#مولانا

گر در طلب لقمه نانی،نانی گر در طلب گوهر کانی،کانی