#فیل ها احساساتی ترین حیوانات هستند! هنگام جابجايى فيل ها با هواپيما چند جوجه مرغ در قفس فيل قرار ...

#فیل ها احساساتی ترین حیوانات هستند!

هنگام جابجايى فيل ها با هواپيما چند جوجه مرغ در قفس فيل قرار مى دهند!
چون فيل ها براى آنكه مبادا پاى خود را روى جوجه ها بگذارند حركتى نخواهند كرد!

فیل ها احساساتی ترین حیوانات هستند هنگام جابجايى