اولین #دماسنج به دست #گالیله محقق و فیزیک دان معروف ساخته شد؛ دماسنج اولیه او در کنار ساده بودن به...

اولین #دماسنج به دست #گالیله محقق و فیزیک دان معروف ساخته شد؛

دماسنج اولیه او در کنار ساده بودن به شکل موشک ساخته شده بود تا تغییرات دما به آسانی درآن صورت گیرد.

اولین دماسنج به دست گالیله محقق و فیزیک دان معروف