شما صاحب دو زندگی هستید؛
دومی زمانی آغـاز می‌شود کـه
درمی‌یابید فقط یک زندگی دارید!

#کنفوسیوس

☯️شما صاحب دو زندگی هستید؛ دومی زمانی آغـاز می‌شو