در بازی اين جهان كه تاس‌ها به سنگينی آهن بر زمين می‌افتند، بايد خويی آهنين داشت با زرهی در برابر سرنوشت و سلاحی در برابر انسانها.

زيرا همه زندگی مبارزه است، براي هرگامي كه برمی‌داريم بايد بجنگيم.

ولتر ميگويد؛ در اين جهان فقط با شمشير آهيخته می‌توان به پيش رفت و آدمی سرانجام با سلاحی در دست می‌ميرد.

#آرتور_شوپنهاور

در بازی اين جهان كه تاس‌ها به سنگينی آهن بر زمين