انسانها در دو صورت چهره واقعی
خودشان را نشان می‌دهند:

اول آنکه بدانند
کامل به خواسته هایشان رسیده‌اند،

یا اینکه بدانند
هرگز به خواسته هایشان نمی‌رسند!

#ارسطو

انسانها در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان می‌د