هر خاطره‌ای و تفکری که قبل از 4 سالگی به یاد دارید، دروغ یا تحریف شده است؛ غیرممکن است کسی بتواند ...

هر خاطره‌ای و تفکری که قبل از 4 سالگی به یاد دارید، دروغ یا تحریف شده است؛

غیرممکن است کسی بتواند دوران زندگی اش تا 4 سالگی رابیاد آورد؛ زیرا مغز خاطرات را ثبت نمیکند.

هر خاطره‌ای و تفکری که قبل از 4 سالگی به یاد داری