آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست در دشمنی نیز تو را بدگویی كند بر چیزی كه در تو نباشد ...

#ابن_سینا

آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در