آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست در دشمنی نیز تو را بدگویی كند بر چیزی كه ...

آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست در دشمنی نیز تو را بدگویی كند بر چیزی كه در تو نباشد ...

#ابن_سینا

آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در