بیشترین امید به زندگی درمیان تمام کشورها به ژاپن با میانگین عمر86.4 سال تعلق دارد،این درحالیست که د...

بیشترین امید به زندگی درمیان تمام کشورها به ژاپن با میانگین عمر86.4 سال تعلق دارد،این درحالیست که در ژاپن مهمترین علت مرگ مردان ژاپنی بین 22 تا 40 سال خودکشی است.

#ژاپن #امید_به_زندگی

بیشترین امید به زندگی درمیان تمام کشورها به ژاپن