قدیمی ترین دستور آشپزی جهان!

لوح گلى بابلي كه حاوی دستور غذاهای نفیس و مجلل است. این لوح شامل ۲ دستور غذایی متفاوت است که ۴ مورد آن گیاهی و ۲۱ مورد آن غیر گیاهی است.


#دستور_آشپزی

قدیمی ترین دستور آشپزی جهان  لوح گلى بابلي كه حاو