ايمان ...
همه چیز را
ممکن میکند
اميد ...
همه چیز را
ردیف میکند
عشق ...
همه چیز را
زیبا میکند

امیدوارم ایمان و اميد و عشق
پایه های محکم زندگیتون باشه

ايمان همه چیز را ممکن میکند اميد همه چیز را ردیف