شور معنی هست اما نشئه ی تسلیم نیست

سجده‌ای دارم ولیکن در پی تعظیم نیست

بعد از این عشقت مرا هر لحظه سویی می کشد

مو کشانم می بری بهتر از این تعلیم نیست

عقل می گوید سراب است این بیابان بازگرد

عشق می گوید سراب عقل است و او تفهیم نیست

بعد از این عکس دو چشمان تو در مستی ما

هست برجامی که در آن بوسه ام تحریم نیست

در خراباتی که ما هستیم می آنقدر هست

که در آن وادی کسی ناراضی از تقسیم نیست

گفت زاهد که نمی ترسد ز چیزی غیر حق

ترس از حق را گمان کرده ست نامش بیم نیست

لحظه های بی تو بودن نیست جزو عمر من

روزهای بی تو بودن جزئی از تقویم نیست

یارب از سوز جدا بودن ز تو در دوزخم

عاشقان عشق را این شیوه ی تکریم نیست

رضا حیدری نیا

#رضا_حیدری_نیا

شور معنی هست اما نشئه ی تسلیم نیست سجده‌ای دارم و