هر سبزه که برکنار جویی رسته است

گویی ز لب فرشته‌خویی رسته است

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است..

خیام نیشابوری

#خیام_نیشابوری #خیام

هر سبزه که برکنار جویی رسته است گویی ز لب فرشته‌خ