نماد افعی هفت سر در تمدن های مختلف دنیا به شکلی مرموز دارای تشابه کاملی است. مکزیک، روسیه، هند و چین از جمله این تمدن ها هستند.

همه این افسانه ها ریشه در واقعیت دارند و هرگز دروغ محض نیستند.

نماد افعی هفت سر در تمدن های مختلف دنیا به شکلی م