ريختن شكر روى زخم مى تواند زخم ها را سريعتر درمان كند. شكر، زخم را خشک مى كند و به توليد بافت جديد ...

ريختن شكر روى زخم مى تواند زخم ها را سريعتر درمان كند. شكر، زخم را خشک مى كند و به توليد بافت جديد كمک مى كند.

ريختن شكر روى زخم مى تواند زخم ها را سريعتر درمان