یک کارمند بانک در محل کار روی کلید شماره 2 کیبورد خود به خواب رفت، این اتفاق باعث شد تا مبلغ 222,22...

یک کارمند بانک در محل کار روی کلید شماره 2 کیبورد خود به خواب رفت، این اتفاق باعث شد تا مبلغ 222,222,222 یورو را به جای تنها 62 یورو انتقال دهد.

یکی از همکاران بعد از آن به علت عدم تشخیص خطا اخراج شد!

یک کارمند بانک در محل کار روی کلید شماره 2 کیبورد