کمتر از ۲۰ دقیقه در روز ورزش نکنید نتایج یک مطالعه نشان داد افرادی...

کمتر از ۲۰ دقیقه در روز ورزش نکنید نتایج یک مطالعه نشان داد افرادی ...
کمتر از ۲۰ دقیقه در روز ورزش نکنید نتایج یک مطالعه نشان داد افرادی که در طول روز کمتر از ۲۰ دقیقه فعالیت بدنی دارند بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. #ورزش_کردن