هر آدمی
باید در خانه اش ،
گل شمعدانی داشته باشد،
که هر بار گلهایش
خشک می شود و
دوباره گل می دهد،
یادش بیفتد که روزهای غم هم
به پایان می رسند.

هر آدمی باید در خانه اش ، گل شمعدانی داشته باشد، که هر بار گلهایش خ...