خدایا
شب را در سکوت و تاریکی آفریدی
تاهمه از هیاهو و شلوغی روز
به آرامش برسند.
پس آرامش حقیقی و خوابی آرام را
نصیب دوستانم کن.

خدایا شب را در سکوت و تاریکی آفریدی تاهمه از هیاه