فرار کردن از مشکلات ،
فقط فاصله رسیدن
به راه حل را افزایش می دهد
آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنهاست.

فرار کردن از مشکلات ، فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهد آس...