پای فرد، باید محکم روی واقعیت باشد،
نه اینکه همواره در آسمان حدس و گمان
در حال پرواز باشد.


دکتر هلاکویی

#دکتر_هلاکویی

پای فرد باید محکم روی واقعیت باشد