به بهانه‌ی بیان حقیقت و رک‌بودن،
نمی‌توان به حریم و حقوق دیگران

تجاوز و یا اظهار نظر و عقیده کرد.

دکتر هلاکویی

#دکتر_هلاکویی

به بهانه‌ی بیان حقیقت و رک‌بودن