اگر فرمان و دستوری را با نارضایتی انجام دهید،
مقصر شما هستید،

نه فرمان دهنده.

دکتر هلاکویی

#دکتر_هلاکویی

اگر فرمان و دستوری را با نارضایتی انجام دهید، مقص