دنیا همه هیچ و
اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ
بر هیچ مپیچ

دانی که پس از عمر
چه ماند باقی

مهر است و محبت است و
باقی همه هیچ


مولانا

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دانی که پس از عمر  چه ماند باقی مهر ا...