در ماه صفر آیة الکرسی زیاد بخونین برای رفع بلا

فوايد آية الکرسي:

خواندن آن هنگام خروج از منزل، هفتاد هزار فرشته نگهبان شما مي شوند......

هنگام ورود به منزل، قحطي و فقر هرگز به منزلتان نمي آيد......

خواندن بعد از وضو، شخصيت شما را ۷۰درجه بلند مرتبه تر مي سازد......

خواندن قبل از استراحت، فرشته ها تمام شب را محافظتان خواهند بود......

خواندن بعد از نماز واجب، فاصله شما تا بهشت فقط مرگ است.....

التماس دعا