در آخرین روز ماه صفر ...

سالار شهیدان خريدار اشکهايتان،

رسول مهربانی مشكل گشای غمهايتان،

غريب مدينه شفاعت خواهتان

خورشيد طوس ضامن دعاهايتان

و مهدی فاطمه سايبان دلتان باشد

عزاداری هاتون قبول