خدایا...
اگر روزی من در آسمان است؛ پس آنرا فرو فرست،
و اگر در زمین است؛ پس آنرا بیرون آور،
و اگر دور است؛ پس آنرا نزدیک کن،
و اگر نزدیک است؛ پس آنرا آسان کن،
و اگر کم است؛ پس آنرا زیاد کن،
و اگر زیاد است؛ پس آنرا برایم با برکت بفرما!

خدایا اگر روزی من در آسمان است؛ پس آنرا فرو فرست،