چگونه میکروب هایی که در روده زندگی می کنند ، مطالعه می کنند؟