فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید رآکتور تهران آغاز شد