از انتقال آب خلیج فارس به کویر تا  آبگرفتگی اخیر اهواز

1 سال

به زودی؛ بهره برداری از طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع یزد و کرمان
خزر شوره زار می‌شود؟

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود