گیتی‌چه تاریخ جهان

/g/world_history

تاریخ جهان

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

تازه ها

14 روز

21 روز

آیا تیمور لنگ مغول بود؟

26 روز

بزرگترین موزه جهان چه نام دارد و در کجا قرار دارد؟

1 ماه

دلیل شروع جنگ جهانی اول چی بود؟

1 ماه

بزرگترین فرمانده نظامی تاریخ کیست؟

1 سال

چرا نبرد شوروی و فنلاند، جنگ سوسیس لقب گرفته است؟

1 سال

موسولینی، بهترین نمونه دیکتاتوری‌های تمامیت‌خواه قرن بیستم

شکل‌گیری دیکتاتوری موسولینی نه اتفاقی یک‌شبه و ناگهانی که محصول فرآیندی چند ساله بود.
 ...

2 سال

2 سال

گیتی‌چه تاریخ جهان

/g/world_history

تاریخ جهان

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود