گیتی‌چه تاریخ جهان

/g/world_history

تاریخ جهان

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

تازه ها

7 ماه

چرا نبرد شوروی و فنلاند، جنگ سوسیس لقب گرفته است؟

12 ماه

موسولینی، بهترین نمونه دیکتاتوری‌های تمامیت‌خواه قرن بیستم

شکل‌گیری دیکتاتوری موسولینی نه اتفاقی یک‌شبه و ناگهانی که محصول فرآیندی چند ساله بود.
 ...

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

گیتی‌چه تاریخ جهان

/g/world_history

تاریخ جهان

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود