گیتی‌چه تد

/g/ted

تد

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

تازه ها

3 سال

صحبت های اولین انسان دیجیتالی در TED

#TED

3 سال

چگونه تصمیم های سخت بگیریم.

3 سال

چگونه ذهن پریشان خود را رام کنیم.

3 سال

چگونه با غریبه ها در غالب یک گروه همکاری کنیم.

3 سال

5 راه بهتر شنیدن

3 سال

3 سال

3 سال

3 سال

3 سال

گیتی‌چه تد

/g/ted

تد

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود