انجمن تد

/g/ted

تد

اعضای انجمن: 11 نفر

تازه ها

1 سال

صحبت های اولین انسان دیجیتالی در TED

#TED

1 سال

چگونه تصمیم های سخت بگیریم.

1 سال

چگونه ذهن پریشان خود را رام کنیم.

1 سال

چگونه با غریبه ها در غالب یک گروه همکاری کنیم.

2 سال

5 راه بهتر شنیدن

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

انجمن تد

/g/ted

تد

اعضای انجمن: 11 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو