گیتی‌چه شاهنامه

/g/shahnameh

شاهنامه

اعضای گیتی‌چه: 86 نفر

تازه ها

ویکی

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چو بگذشت سال از برم شست و پنج - بخش 624

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چو بیژن سپه را همه راست کرد - بخش 623

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چنین تا به بیژن رسید آگهی - بخش 622

2 سال

پادشاهی یزدگرد - کس آمد به ماهوی سوری بگفت - بخش 621

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چنین داد خوانیم بر یزدگرد - بخش 620

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چو بشنید ماهوی بیدادگر - بخش 619

2 سال

پادشاهی یزدگرد - چو ماهوی دل را برآورد گرد - بخش 618

2 سال

پادشاهی یزدگرد - یکی پهلوان بود گسترده کام - بخش 617

2 سال

پادشاهی یزدگرد - وزان جایگه برکشیدند کوس - بخش 616

2 سال

پادشاهی یزدگرد - یکی نامه بنوشت دیگر بطوس - بخش 615
گیتی‌چه شاهنامه

/g/shahnameh

شاهنامه

اعضای گیتی‌چه: 86 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود