انجمن شفیعی کدکنی

/g/shafiei_kadkani

شفیعی کدکنی

اعضای انجمن: 2 نفر

تازه ها

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

3 ماه

4 ماه

4 ماه

تازه‌ترین شعر شفیعی‌کدکنی منتشر شد

5 ماه

6 ماه

6 ماه

انجمن شفیعی کدکنی

/g/shafiei_kadkani

شفیعی کدکنی

اعضای انجمن: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو