گیتی‌چه شفیعی کدکنی

/g/shafiei_kadkani

شفیعی کدکنی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

تازه ها

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

تازه‌ترین شعر شفیعی‌کدکنی منتشر شد

1 سال

1 سال

گیتی‌چه شفیعی کدکنی

/g/shafiei_kadkani

شفیعی کدکنی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود