انجمن خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای انجمن: 20 نفر

تازه ها

1 ساعت

جملات شروع سخنرانی

10 ساعت

چگونه تاثیرگذار حرف بزنیم؟

7 روز

فن بیان در احوالپرسی

8 روز

جملات انگیزشی برای اینستاگرام

8 روز

طنز در سخنرانی

15 روز

انتخاب موضوع سخنرانی

17 روز

انواع انگیزه

21 روز

ساخت دفتر برنامه ریزی

23 روز

چگونه غیر مستقیم حرف بزنیم؟

1 ماه

درمان خجالتی بودن کودکان
انجمن خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای انجمن: 20 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو