گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر ششم

/g/masnavi_manavi_6

مثنوی معنوی - دفتر ششم

اعضای گیتی‌چه: 26 نفر

تازه ها

2 سال

مثل - آنچنان که گفت مادر بچه را - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 140

2 سال

وصیت کردن آن شخص کی بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من کی کاهل‌ترست - آن یکی شخص به وقت مرگ خویش - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 139

2 سال

رجوع کردن بدان قصه کی شاه‌زاده بدان طغیان زخم خورد از خاطر شاه پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت - قصه کوته کن که رای نفس کور - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 138

2 سال

رجوع کردن به قصهٔ پروردن حق تعالی نمرود را بی‌واسطهٔ مادر و دایه در طفلی - حاصل آن روضه چو باغ عارفان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 137

2 سال

کرامات شیخ شیبان راعی قدس الله روحه العزیز - هم‌چو آن شیبان که از گرگ عنید - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 136

2 سال

خطاب حق تعالی به عزرائیل علیه‌السلام کی ترا رحم بر کی بیشتر آمد ازین خلایق کی جانشان قبض کردی و جواب دادن عزرائیل حضرت را - حق به عزرائیل می‌گفت ای نقیب - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 135

2 سال

وسوسه‌ای کی پادشاه‌زاده را پیدا شد از سبب استغنایی و کشفی کی از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد ناشکری و سرکشی می‌کرد شاه را از راه الهام و سر شاه را خبر شد دلش درد کرد روح او را زخمی زد چنانک صورت شاه را خبر نبود الی آخره - چون مسلم گشت بی‌بیع و شری - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 134

2 سال

متوفی شدن بزرگین از شه‌زادگان و آمدن برادر میانین به جنازهٔ برادر کی آن کوچکین صاحب‌فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد ماند پیش پادشاه صد هزار از غنایم غیبی و غنی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه مع تقریر بعضه - کوچکین رنجور بود و آن وسط - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 133

2 سال

در بیان آنک دوزخ گوید کی قنطرهٔ صراط بر سر اوست ای مؤمن از صراط زودتر بگذر زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد جز یا مؤمن فان نورک اطفاء ناری - زآتش عاشق ازین رو ای صفی - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 132

2 سال

باز آمدن به شرح قصهٔ شاه‌زاده و ملازمت او در حضرت شاه - شاه‌زاده پیش شه حیران این - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر ششم - بخش 131
گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر ششم

/g/masnavi_manavi_6

مثنوی معنوی - دفتر ششم

اعضای گیتی‌چه: 26 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود