گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر چهارم

/g/masnavi_manavi_4

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

تازه ها

2 سال

نمودن جبرئیل علیه‌السلام خود را به مصطفی صلی‌الله علیه و سلم به صورت خویش و از هفتصد پر او چون یک پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش - مصطفی می‌گفت پیش جبرئیل - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 139

2 سال

موری بر کاغذ می‌رفت نبشتن قلم دید قلم را ستودن گرفت موری دیگر کی چشم تیزتر بود گفت ستایش انگشتان را کن کی آن هنر ازیشان می‌بینم موری دگر کی از هر دو چشم روشن‌تر بود گفت من بازو را ستایم کی انگشتان فرع بازواند الی آخره - مورکی بر کاغذی دید او قلم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 138

2 سال

رفتن ذوالقرنین به کوه قاف و درخواست کردن کی ای کوه قاف از عظمت صفت حق ما را بگو و گفتن کوه قاف کی صفت عظمت او در گفت نیاید کی پیش آنها ادراکها فدا شود و لابه کردن ذوالقرنین کی از صنایعش کی در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسان‌تر بود بگوی - رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 137

2 سال

بیان آنک خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند به حق کی روزیهای ما را فربه گردان و زود زاد به ما رسان کی ما را صبر نماند - این سخن پایان ندارد موسیا - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 136

2 سال

اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا - آمده اول به اقلیم جماد - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 135

2 سال

باقی قصهٔ موسی علیه‌السلام - که آمدش پیغام از وحی مهم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 134

2 سال

حکایت آن زن پلیدکار کی شوهر را گفت کی آن خیالات از سر امرودبن می‌نماید ترا کی چنینها نماید چشم آدمی را سر آن امرودبن از سر امرودبن فرود آی تا آن خیالها برود و اگر کسی گوید کی آنچ آن مرد می‌دید خیال نبود و جواب این مثالیست نه مثل در مثال همین قدر بس بود کی اگر بر سر امرودبن نرفتی هرگز آنها ندیدی خواه خیال خواه حقیقت - آن زنی می‌خواست تا با مول خود - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 133

2 سال

در خواستن قبطی دعای خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن سبطی قبطی را به خیر و مستجاب شدن از اکرم الاکرمین وارحم الراحمین - گفت قبطی تو دعایی کن که من - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 132

2 سال

لابه کردن قبطی سبطی را کی یک سبو بنیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه تا بخورم به حق دوستی و برادری کی سبو کی شما سبطیان بهر خود پر می‌کنید از نیل آب صاف است و سبوکی ما قبطیان پر می‌کنیم خون صاف است - من شنیدم که در آمد قبطیی - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 131

2 سال

تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او بر خود و ازو استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه - گفت استر راست گفتی ای شتر - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بخش 130
گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر چهارم

/g/masnavi_manavi_4

مثنوی معنوی - دفتر چهارم

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود