گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر سوم

/g/masnavi_manavi_3

مثنوی معنوی - دفتر سوم

اعضای گیتی‌چه: 12 نفر

تازه ها

2 سال

یافتن عاشق معشوق را و بیان آنک جوینده یابنده بود کی و من یعمل مثقال ذرة خیرا یره - کان جوان در جست و جو بد هفت سال - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 228

2 سال

حکایت عاشقی دراز هجرانی بسیار امتحانی - یک جوانی بر زنی مجنون بدست - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 227

2 سال

با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق - گفت ای عنقای حق جان را مطاف - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 226

2 سال

نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا به هوش باز آید - می‌کشید از بیهشی‌اش در بیان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 225

2 سال

امرکردن سلیمان علیه السلام پشهٔ متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم - پس سلیمان گفت ای زیبادوی - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 224

2 سال

داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام - پشه آمد از حدیقه وز گیاه - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 223

2 سال

جذب معشوق عاشق را من حیث لا یعمله العاشق و لا یرجوه و لا یخطر بباله و لا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیاس مع دوام الطلب - آمدیم اینجا که در صدر جهان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 222

2 سال

بیان آنک طاغی در عین قاهری مقهورست و در عین منصوری ماسور - دزد قهرخواجه کرد و زر کشید - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 221

2 سال

آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از طعن ایشان بر شماتت او - گرچه نشنید آن موکل آن سخن - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 220

2 سال

تفسیر این خبر کی مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس بن متی - گفت پیغامبر که معراج مرا - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر سوم - بخش 219
گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر سوم

/g/masnavi_manavi_3

مثنوی معنوی - دفتر سوم

اعضای گیتی‌چه: 12 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود