گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر دوم

/g/masnavi_manavi_2

مثنوی معنوی - دفتر دوم

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

تازه ها

2 سال

حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد کی در بادیه تنهاش یافتند - زاهدی بد در میان بادیه - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 115

2 سال

قصهٔ بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان - تخم بطی گر چه مرغ خانه‌ات - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 114

2 سال

برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول علیه السلام - دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 113

2 سال

منازعت چهار کس جهت انگور کی هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را - چار کس را داد مردی یک درم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 112

2 سال

شرح کردن شیخ سر آن درخت با آن طالب مقلد - بود شیخی عالمی قطبی کریم - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 111

2 سال

جستن آن درخت کی هر که میوهٔ آن درخت خورد نمیرد - گفت دانایی برای داستان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 110

2 سال

پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان - گفت اینک راست پذرفتم بجان - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 109

2 سال

سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن - ماجرای شمع با پروانه تو - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 108

2 سال

جواب اشکال - این بداند کانک اهل خاطرست - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 107

2 سال

اشکال آوردن برین قصه - ابلهان گویند کین افسانه را - مولوی - مثنوی معنوی - دفتر دوم - بخش 106
گیتی‌چه مثنوی معنوی - دفتر دوم

/g/masnavi_manavi_2

مثنوی معنوی - دفتر دوم

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود