گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

تازه ها

1 سال

قوانین بازاریابی پیامکی برای رسیدن به هدف

1 سال

1 سال

1 سال

فن بیان در بازاریابی

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شرکت‌ها

2 سال

گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود