گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

تازه ها

9 ماه

قوانین بازاریابی پیامکی برای رسیدن به هدف

12 ماه

12 ماه

1 سال

فن بیان در بازاریابی

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شرکت‌ها

2 سال

گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود