انجمن بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای انجمن: 19 نفر

تازه ها

27 روز

قوانین بازاریابی پیامکی برای رسیدن به هدف

3 ماه

3 ماه

4 ماه

فن بیان در بازاریابی

9 ماه

9 ماه

9 ماه

9 ماه

1 سال

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شرکت‌ها

1 سال

انجمن بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای انجمن: 19 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو