گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

تازه ها

3 ماه

قوانین بازاریابی پیامکی برای رسیدن به هدف

5 ماه

5 ماه

7 ماه

فن بیان در بازاریابی

11 ماه

11 ماه

1 سال

1 سال

1 سال

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شرکت‌ها

1 سال

گیتی‌چه بازاریابی

/g/marketing

بازاریابی

اعضای گیتی‌چه: 20 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود