انجمن خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای انجمن: 17 نفر

تازه ها

5 ماه

سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 86

5 ماه

غزل گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 85

5 ماه

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 84

5 ماه

سرود گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 83

5 ماه

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 82

5 ماه

نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ - خسرو و شیرین - بخش 81

7 ماه

غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 80

7 ماه

پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو - خسرو و شیرین - بخش 79

7 ماه

شباهنگام کاهوی ختن گرد - خسرو و شیرین - بخش 78

7 ماه

پاسخ دادن شیرین خسرو را - خسرو و شیرین - بخش 77
انجمن خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای انجمن: 17 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو