گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

تازه ها

1 سال

سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 86

1 سال

غزل گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 85

1 سال

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 84

1 سال

سرود گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 83

1 سال

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 82

1 سال

نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ - خسرو و شیرین - بخش 81

1 سال

غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 80

1 سال

پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو - خسرو و شیرین - بخش 79

1 سال

شباهنگام کاهوی ختن گرد - خسرو و شیرین - بخش 78

1 سال

پاسخ دادن شیرین خسرو را - خسرو و شیرین - بخش 77
گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود