گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

تازه ها

8 ماه

سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 86

8 ماه

غزل گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 85

8 ماه

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 84

8 ماه

سرود گفتن باربد از زبان خسرو - خسرو و شیرین - بخش 83

8 ماه

سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 82

8 ماه

نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ - خسرو و شیرین - بخش 81

11 ماه

غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین - خسرو و شیرین - بخش 80

11 ماه

پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو - خسرو و شیرین - بخش 79

11 ماه

شباهنگام کاهوی ختن گرد - خسرو و شیرین - بخش 78

11 ماه

پاسخ دادن شیرین خسرو را - خسرو و شیرین - بخش 77
گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود