گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

تازه ها

1 ماه

تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان - خسرو و شیرین - بخش 121

1 ماه

طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را - خسرو و شیرین - بخش 120

1 ماه

اندرز و ختم کتاب - خسرو و شیرین - بخش 119

1 ماه

معراج پیغمبر - خسرو و شیرین - بخش 118

1 ماه

نامه نبشتن پیغمبر به خسرو - خسرو و شیرین - بخش 117

1 ماه

در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را - خسرو و شیرین - بخش 116

1 ماه

در نصیحت فرزند خود محمد گوید - خسرو و شیرین - بخش 115

1 ماه

نتیجه افسانه خسرو و شیرین - خسرو و شیرین - بخش 114

1 ماه

جان دادن شیرین در دخمه خسرو - خسرو و شیرین - بخش 113

1 ماه

کشتن شیرویه خسرو را - خسرو و شیرین - بخش 112
گیتی‌چه خسرو و شیرین

/g/khosrow_and_shirin

خسرو و شیرین

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود