گیتی‌چه هوشنگ ابتهاج

/g/hushang_ebtehaj

هوشنگ ابتهاج

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

تازه ها

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

واکنش «سایه» به درگذشت شجریان: برای این مصیبت کلمه ندارم / کلماتم سست، ضعیف، کم، کوچک و پوک است

1 سال

1 سال

1 سال

گیتی‌چه هوشنگ ابتهاج

/g/hushang_ebtehaj

هوشنگ ابتهاج

اعضای گیتی‌چه: 13 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود