ساخت جورچین حروف با بطری! گلدان های شکلی! و کاردستی ها زیبا با بطری