گیتی‌چه دیوان شمس - غزلیات

/g/divan_shams_gh

دیوان شمس - غزلیات

اعضای گیتی‌چه: 26 نفر

تازه ها

2 سال

یا سندا لحاظه عاقلتی و مسکنی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3230

2 سال

یا ولی نعمتی و سلطانی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3229

2 سال

ایا ملتقی العیش کم تبعدی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3228

2 سال

یا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3227

2 سال

قلت له مصیحا یا ملک‌المشرق - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3226

2 سال

یا ملک‌المحشر، ترحم لا ترتشی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3225

2 سال

یا ویح نفسنا بفوات الفضائل - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3224

2 سال

یا من یزید حسنک حقا تحیری - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3223

2 سال

اخرج عن‌المکان، یا صارم‌الزمان - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3222

2 سال

الا حریم لیلی، علیکم سلامی - دیوان شمس - غزلیات - غزل 3221
گیتی‌چه دیوان شمس - غزلیات

/g/divan_shams_gh

دیوان شمس - غزلیات

اعضای گیتی‌چه: 26 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود