گیتی‌چه دیوان حافظ

/g/divan_of_hafez

دیوان حافظ

اعضای گیتی‌چه: 31 نفر

تازه ها

2 سال

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی - غزلیات حافظ - غزل شماره 495

2 سال

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی - غزلیات حافظ - غزل شماره 494

2 سال

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 493

2 سال

سلامی چو بوی خوش آشنایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 492

2 سال

به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 491

2 سال

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 490

2 سال

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی - غزلیات حافظ - غزل شماره 489

2 سال

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی - غزلیات حافظ - غزل شماره 488

2 سال

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی - غزلیات حافظ - غزل شماره 487

2 سال

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی - غزلیات حافظ - غزل شماره 486
گیتی‌چه دیوان حافظ

/g/divan_of_hafez

دیوان حافظ

اعضای گیتی‌چه: 31 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود