انجمن باستان شناسی

/g/bastan_shenasi

باستان شناسی

اعضای انجمن: 3 نفر

تازه ها

1 ماه

کشف کتیبه‌ و بقایای معبد باستانی در ترکیه

1 ماه

ایران؛ مهد نوشتار جهان؟

2 ماه

جمجمه ۲ میلیون ساله عموزاده اجداد انسان پیدا شد

3 ماه

3 ماه

4 ماه

کشف سومین اسکلت اشکانی در تپه اشرف

5 ماه

6 ماه

7 ماه

7 ماه

انجمن باستان شناسی

/g/bastan_shenasi

باستان شناسی

اعضای انجمن: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو